Wednesday, February 15, 2017

Full Text Anders Österberg speech in swedish Parlament today

Idag har jag för första gången knutit näven i Riksdagens huvudtalarstol. Båda två för att vara noggrann.

Jag höll mitt anförande om Etiopien och vad som händer där. Mänskliga rättigheter ska gälla alla. Inte bara här och där. Hjälp till att sprida budskapet och sätt press på Etiopiens regim därigenom. Ett enat folk kan inte trampas ned. Solidaritet.

Translated below. Maybe.

I talet sa jag såhär:

Det är inte alla kriser eller dödsoffer som blir förstasidesnyheter. Jag tänkte ägna mitt anförande för att tala om Sverige och Etiopien.

Sverige och Etiopien har långa historiska band. Etiopien var Sveriges första biståndsland men relationen mellan våra länder sträcker sig längre än så. Svenskar reste tidigt till Etiopien för att missionera. När de italienska fascisterna försökte att invadera Etiopien var det svenskar som var med och kämpade mot dem. Carl Gustaf von Rosen som matbombade nödlidande under Ogadenkriget är en svensk som gav sitt liv för Etiopien. Han ligger begravd i Addis Ababa. Under folkhemsuppbyggnaden och välfärdens frammarsch i Sverige var det många svenskar som åkte till Etiopien för att bygga upp skolor. Våra band är långa och starka till det etiopiska folket.

Hur ser läget ut idag?
I skuggan av inbördeskriget i Syrien och kuppförsöket i Turkiet med dess motbjudande utrensningar har situationen i Etiopien utvecklat sig till gränsen till ett inbördeskrig. Sedan någon vecka avråder UD svenskar från att åka till flera platser i Etiopien.

I parlamentet antogs i januari 2016 en lag som innebär att det är olagligt att arbeta för mänskliga rättigheter i Etiopien. Det är inte bara medlemmar i politiska organisationer som kan straffas hårt om de jobbar för mänskliga rättigheter. Även medlemmar i frivilligorganisationer kan riskera upp till femton års fängelse. Enbart medlemskap i en organisation kan räcka för att dömas till tio års fängelse. Organisationer som Human Rights Watch och Amnesty International är förbjudna i Etiopien.

De som styr i Etiopien har under lång tid använt sig av taktiken »söndra och härska« för att styra landet. Regimen sprider hatpropaganda som fått tusentals människor att fly från sina hem och regimen påminner ständigt landets minoriteter om historiska oförrätter. Olika minoriteter ställs mot varandra. Oromo mot ogadener, ogadener mot amharer, amharer mot oromo och så vidare.

I regionen Gambela har 400 människor dödats och tiotusentals fördrivits från sina hem.
I Oromoregionen är en av orsakerna till det nu pågående upproret att regimen vill beslagta oromoböndernas land. Många har dödats.
I Amhararegionen har hundratals mördats och tiotusentals fängslats under de senaste månadernas uppror.

Ogadener har hetsats till att kriga mot Oromo. Det kan bli som så att regimen nu gör ett avtal med ogadeneroch oromo för att straffa amhara. Om det blir straffexpeditioner mot amhara eller någon annan etnicitet så måste Sverige markera.

Olof Palme höll ett känt tal julen 1972. Han räknade upp illdåd i den moderna historien såsom: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice,
Sharpeville, Treblinka.

Eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret för mördandet.

Till den långa listan över namn tillfogas även ett etiopiskt. Massakern i Ireecha, 2016, där hundratals människor dödades och tusentals arresterade. Ansvarsfrihet kan inte vara ett alternativ. De skyldiga måste ställas inför rätta. Det bör Sverige och det internationella samfundet kräva.

Sverige är en liten nation med ett stort hjärta. Därför måste vi också säga sanningen till våra vänner även när det gör ont. I Etiopien finns det en progressiv konstitution som bland annat garanterar dig yttrandefrihet. Det finns dock en skillnad mellan Sveriges och Etiopiens yttrandefrihet . I Sverige är du fortfarande fri efter att du har yttrat dig. Det är du inte i Etiopien.
Till Etiopiens regim som vi vet noterar det här talet vill jag säga följande.
Frige:

1. Professor Merara Gudina ledare för Oromo federalist congress, som efter sitt besök i EU-parlamentet i Bryssel blev fängslad.

Denna politiske fånge som jag precis räknat upp får i det här talet representera alla de andra tusen och åter tusen som sitter fängslade. Visa modet att ni vågar följa er egen konstitution. Om ni är så populära som ni säger i propagandan. Visa det då genom att möta ert folk vid valurnorna och inte möta dem med pansarvagnar.

Jag tänker nämna Eskender Nega, som fått utmärkelse av pen international, som en symbol för alla de journalister som sitter fångna.

I början av mitt anförande sa jag att inte alla dödsoffer blir rubriker. Den i allra högsta grad levande etiopiske löparen och silvermedaljören Feyisa Lilesa korsade sina armar efter sin målgång i OS. Hans korsande av armarna blev förstasidesnyhet. Den ena armen för demokrati och den andra armen för mänskliga rättigheter. Likaså gör just nu miljontals människor världen över. Låt dessa resta armar och förhoppningar inte vara förgäves. Tack för ordet herr talman och tack för möjligheten att få lyfta fram Etiopien, dess utmaningar och Sveriges roll.

Translation of the speech by Google
Translate as follows:

Today I have for the first time tied his fist in the Riksdag main rostrum. Both to be accurate. Not all crises, or deaths that becomes front-page news. I intend to devote my speech to talk about Sweden and Ethiopia. Sweden and Ethiopia have long historical ties. Ethiopia was Sweden's first aid countries but the relationship between our two countries extends beyond that. Swedes traveled early to Ethiopia to proselytize. When the Italian fascists tried to invade Ethiopia was the Swedes who were with and fought against them. Carl Gustaf von Rosen who matbombade needy during the Ogaden War is a Swedish gave his life for Ethiopia. He is buried in Addis Ababa. In the welfare state reconstruction and welfare gaining ground in Sweden, many Swedes who went to Ethiopia to build schools. Our ties are long and strong to the Ethiopian people. What is the situation today? In the shadow of civil war in Syria and the attempted coup in Turkey with its disgusting purges the situation in Ethiopia developed the verge of civil war. Since a week advise Swedes to go to several places in Ethiopia. The Parliament adopted in January 2016 a law that makes it illegal to work for human rights in Ethiopia. It is not only members of political organizations that can severely punished if they are working for human rights. Even members of NGOs can risk up to fifteen years in prison. The mere membership in an organization can be enough to be sentenced to ten years in prison. Organizations such as Human Rights Watch and Amnesty International are banned in Ethiopia. Those who govern in Ethiopia has long used the tactic of "divide and rule« to govern the country. The regime spread hate propaganda with thousands of people to flee their homes and the regime constantly remind minorities of historical wrongs. Different minorities against each other. Oromo against ogadener, ogadener against amharer, amharer against Oromo and so on. In Gambela region has 400 people have been killed and tens of thousands displaced from their homes. In Oromoregionen is one of the causes of the ongoing uprising that the regime wants to seize oromoböndernas country. Many have been killed. In the Amhara region has hundreds killed and thousands jailed in recent months rebellion. Ogadener have been incited to war against the Oromo. It may be that that regime is now doing a deal with ogadeneroch Oromo to punish Amhara. If it becomes punitive expeditions against Amhara or any other ethnicity must highlight Sweden. Olof Palme held a famous speech of Christmas 1972. He listed the atrocities in modern history such as: Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. After the world they have fallen hard on those who carried the responsibility for the killings. To the long list of names added even an Ethiopian. The massacre in Ireecha, 2016, where hundreds of people were killed and thousands arrested. Discharge can not be an option. The guilty must be brought to justice. It should Sweden and the international community require. Sweden is a small nation with a big heart. Therefore, we must also tell the truth to our friends even when it hurts. In Ethiopia, there is a progressive constitution that among other things, guarantees you freedom of expression. However, there is a difference between Sweden and Ethiopia's freedom of expression. In Sweden, you are still free after you have spoken to you. It is not in Ethiopia. For the Ethiopian regime that we know takes note of this number, I would say the following. Release: 1st Professor Merara Gudina leader of the Oromo Federalist Congress, after his visit to the European Parliament in Brussels was imprisoned. This political prisoner that I just enumerated get in this century represent all the other thousands and thousands imprisoned. Show courage that you dare to follow your own constitution. If you are so popular as you say in the propaganda. Show the time by meeting your people at the ballot box and not face them with tanks. I'm going to mention Eskender Nega, who received an award from the International Community, as a symbol of all the journalists imprisoned. At the beginning of my speech I said that not all deaths are headlines. The most vivid Ethiopian runner and silver medalist Feyisa Lilesa crossed his arms after his finish in the Olympics. His crossing of the arms became front-page news. One arm of democracy and the other arm of human rights. Likewise doing right now millions of people worldwide. Let these arms raised and hopes not be in vain. Thank you for your attention, Mr President, and thank you for the opportunity to highlight Ethiopia, its challenges and the role of Sweden.

No comments:

Post a Comment